Install NextCloud on Ubuntu 16.04 LTSİdris koç
Eğitmenin Adı
Nextcloud
6 Eylül 2018

Install NextCloud on Ubuntu 16.04 LTS

Nextcloud Kullanımı
Cloud kendi kendine barındıran dosya eşitleme ve paylaşım sunucusudur. Tüm dosyalar kontrol altında – kolayca cihazlar arasında senkronizasyon ve paylaşımı görüntülemek için bir platform sağlarken bir web arayüzü üzerinden veya software yazılımı ile rahat ve kolay bir şekilde veri erişimi, yapılır.

Dosya yükleme sınırı yoktur.

Hemen Kullan
Sık kullandığınız öğeleri kolayca sunucunuza aktarıp istediğiniz her yerden ve her zaman bu bilgilere sorunsuz erişin.

Hep Yanınızda!
Tüm dosyalarınıza belirlediğiniz cihazların hepsinden anında ulaşırsınız. Üstelik dilediğiniz zaman güvenlik ayarlarınızı değiştirebilir erişimleri kısıtlayabilirsiniz.

Cloud dosyalara ve diğer verilere (yer imleri gibi) hiçbir ek yazılıma ihtiyaç duyulmaksızın bir web tarayıcısı kullanılarak erişilebilir. Herhangi bir metodla (WEB arayüzü, mobil cihaz veya kişisel bilgisayarınızdan) eriştiğiniz dosyalarınızda yapılan tüm güncellemeler, bir kullanıcının hesabına bağlanmış tüm bilgisayar ve taşınabilir aygıtlara senkronize edilerek gönderilmektedir.

Erişim, Senkronizasyon ve Paylaşım verileriniz, Sizin kontrolünüz Altında!!!

  • Mobil cihaz ve Desktop ile senkronize
  • Harici Depolama ve Şifreleme
  • PDF, resim, metin dosyaları, Word dosyaları vb için düzenleme ve dosya önizleme desteği
  • Anti-virüs uygulaması ve taraması
  • Yeni kullanıcılar için örnek dosya oluşturma
  • Kullanıcı ve gruplar için dosya paylaşma
  • Gelişmiş kota yönetimi
  • Dosya arama ve sürüm ekleme

Kurulum yapmadan önce Ubuntu 16.04 server hazırlayalım.

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get dist-upgrade
sudo apt install php-apcu redis-server php-redis
sudo apt install php-zip php-dompdf php-xml php-mbstring php-gd php-curl

Install Apache Web Server

sudo apt-get install apache2 apache2-utils
sudo systemctl status apache2
sudo systemctl start apache2
sudo systemctl enable apache2

Install MariaDB

sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client
sudo systemctl status mysql
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable mysql
sudo mysql_secure_installation

Install PHP7.2

sudo apt-get update && apt-get upgrade
sudo apt-get install python-software-properties
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt-get update
sudo apt-get install php7.2
sudo php -v
sudo apt-get install php-pear php7.2-curl php7.2-dev php7.2-gd php7.2-mbstring php7.2-zip php7.2-mysql php7.2-xml php7.2-fpm 
sudo apt-get install php-pear php-fpm phpv-dev php-zip php-curl php-xmlrpc php-gd php-mysql php-mbstring php-xml libapache2-mod-php
sudo a2enmod php7.2
sudo systemctl restart apache2
sudo systemctl start php7.2-fpm
sudo systemctl status php7.2-fpm

Install NextCloud 13.6

sudo wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-13.0.6.zip
sudo apt install unzip
sudo unzip nextcloud-13.0.6.zip 
sudo cp -r nextcloud /var/www/
sudo chown www-data:www-data /var/www/nextcloud/ -R

Create a Database and User in MariaDB

sudo mysql -u root -p
create database nextcloud;
create user nextclouduser@localhost identified by 'nextcloud';
grant all privileges on nextcloud.* to nextclouduser@localhost identified by 'nextcloud';
flush privileges;

Enable Binary Logging in MariaDB

sudo vim /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
Add
log-bin        = /var/log/mysql/mariadb-bin
log-bin-index  = /var/log/mysql/mariadb-bin.index
binlog_format  = mixed
sudo systemctl restart mysql

Create an Apache Virtual Host File for Nextcloud

sudo vim /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
Add
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /var/www/nextcloud
    # This appliance has two use cases:
    #
    # 1) NAT/Port forward mode: HTTP port is not the default
    #    -> redirect to HTTPS port 4443
    RewriteEngine On
    RewriteCond %{HTTPS} off
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^([^:]+)(:[0-9]+)?$
    RewriteCond %2 "!^$"
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^([^:]+)(:[0-9]+)?$
    RewriteRule (.*) https://%1:4443%{REQUEST_URI} [L]
    # 2) Bridge mode: HTTP port is default
    #    -> redirect to default HTTPS port (443)
    RewriteCond %{HTTP_HOST} ^([^:]+)(:[0-9]+)?$
    RewriteRule (.*) https://%1%{REQUEST_URI} [L]
    ErrorLog /var/log/apache2/error.log
    CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
</VirtualHost>
sudo systemctl restart apache2
sudo ln -s /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf /etc/apache2/sites-enabled/nextcloud.conf
sudo a2enmod rewrite headers env dir mime setenvif ssl

Local sertifika kuralım

sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key -out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
sudo openssl dhparam -out /etc/ssl/certs/dhparam.pem 2048                   

Aşağıdaki Parametreleri Ekleyelim

sudo vim /etc/apache2/conf-available/ssl-params.conf
Add
# from https://cipherli.st/
# and https://raymii.org/s/tutorials/Strong_SSL_Security_On_Apache2.html

SSLCipherSuite EECDH+AESGCM:EDH+AESGCM:AES256+EECDH:AES256+EDH
SSLProtocol All -SSLv2 -SSLv3
SSLHonorCipherOrder On
# Disable preloading HSTS for now.  You can use the commented out header line that includes
# the "preload" directive if you understand the implications.
#Header always set Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubdomains; preload"
Header always set Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubdomains"
#Header always set X-Frame-Options DENY
#Header always set X-Content-Type-Options nosniff
# Requires Apache >= 2.4
#SSLCompression off 
SSLSessionTickets Off
#SSLUseStapling on 
SSLStaplingCache “shmcb:logs/stapling-cache(150000)"

SSLOpenSSLConfCmd DHParameters "/etc/ssl/certs/dhparam.pem"

Note : default-ssl.conf  kırmızı renkli olanları değiştirelim.

sudo vim /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf 
Add
<IfModule mod_ssl.c>
        <VirtualHost _default_:443>
                ServerAdmin admin@linuxislife.org
                ServerName localhost
                DocumentRoot /var/www/nextcloud
                ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
                CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
                SSLEngine on
   SSLUseStapling on
                SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
                SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key
                <FilesMatch "\.(cgi|shtml|phtml|php)$">
                                SSLOptions +StdEnvVars
                </FilesMatch>
                <Directory /usr/lib/cgi-bin>
                                SSLOptions +StdEnvVars
                </Directory>
                BrowserMatch "MSIE [2-6]" \
                               nokeepalive ssl-unclean-shutdown \
                               downgrade-1.0 force-response-1.0
        </VirtualHost>
</IfModule>
vim /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
DocumentRoot /var/www/html yerine nextcloud yazalı
sudo ufw app list
Available applications:
  Apache
  Apache Full
  Apache Secure
  OpenSSH   
sudo ufw status
Status: inactive
sudo ufw allow 'Apache Full'
Rules updated
Rules updated (v6)  
sudo ufw delete allow 'Apache'
Could not delete non-existent rule
Could not delete non-existent rule (v6)   
sudo ufw status
Status: inactive
sudo a2enmod ssl                                                                                                           
sudo a2enmod headers                                                                                                       
sudo a2ensite default-ssl                                                                                                  
sudo a2enconf ssl-params                                                                                                   
sudo apache2ctl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK 
sudo systemctl restart apache2                                                                                             

https://localhost

Güvenlik ve kurulum ayarlarını yeni makale  ile anlatıyor olucam.

Bizi takip etmeyi unutmayın 🙂

İdris Koç

Microsoft MCSE, MCSA, MCTS, Linux (Redhat )(Centos) (Ubuntu) System Admin, Linux Open Source Admin ve kullanıcısıyım Linux Merkezi Sunucu Yönetimi,Linux UTM,Kali Linux CEH, FortiNet UTM cihazları üzerine eğitim aldım. Silk&Cashmere Bilgi İslem Sorumlusu olarak çalıştım Asır Bilgisayar da sistem Admin olarak görev aldım şu anda KRK HOLDING ' de Bilgi İşlem Yöneticisi olarak çalışmaktayım. Sektörde 15 seneyi aşkın deneyime sahibim.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir