CentOS 7 ownCloud 9.0.1 Server Kurulumu (MariaDB & NGNIX)

ownCloud Server Kurulumu (ownCloud & MariaDB & CentOS)

Merhabalar uzun zamandan sonra tekrar makale yazmaya başladım yeni sitemizde artık yayında.

Bu makalemde  size ownCloud kurulum ve configürasyondan bahsedicem.

ownCloud ?
PHP programlama ve JavaScript betik dillerinde yazılan, SQLite, MariaDB, MySQL, PostgreSQL vb. veritabanlarını kullanarak web üzerinden çalışabilen Mobil cihazlara (Android ve Apple iOS) ve Masaüstü bilgisayarlardan (Windows, Linux, MacOS) kurulabilen açık kaynak bir bulut depolama yazılımıdır.  ownCloud Server 9 sürümünde PHP 5.6.19 gereksinimi bulunmaktadır.

ownCloud Server kurulumana başlayabiliriz artık.

CentOS/RHEL türevi ile ilgili Webtatic yum deposu verilerini eklemeniz gerekir.

# rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/epel-release.rpm

# rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm

# yum install -y php56w php56w-opcache php56w-xml php56w-mcrypt php56w-gd php56w-devel php56w-mysql php56w-intl php56w-mbst bzip2

ring php56w-fpm

# php -v

PHP 5.6.20 (cli) (built: Apr  2 2016 07:51:15)

PHP kurulumunu tamamladık ownCLoud v9 ve üstü PHP 5.6 sürümü desteklemdektedir.

Ngnix repo ekleyelim

# vim /etc/yum.repos.d/nginx.repo

name=nginx repo

baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/

gpgcheck=0

enabled=1

# yum install mariadb mariadb-server net-tools

# systemctl enable mariadb.service

# systemctl start mariadb.service

# netstat -tap | grep mysql

tcp        0      0 0.0.0.0:mysql           0.0.0.0:*               LISTEN      2571/mysqld

# yum install nginx

# mysql_secure_installation

# systemctl enable nginx.service

# systemctl start nginx.service

# service nginx start

httpd stop edelim

# systemctl stop httpd.service

# yum remove httpd

# systemctl disable httpd.service

# systemctl enable nginx.service

# systemctl start nginx.service

# firewall-cmd –permanent –zone=public –add-service=http

# firewall-cmd –permanent –zone=public –add-service=https

# firewall-cmd –reload

ngnix kontrol edelim

http://10.34.35.112/

Selinux kapatalım

# vim /etc/sysconfig/selinux

SELINUX=disabled

# firewall-cmd –permanent –add-service=http

# firewall-cmd –permanent –add-service=https

# firewall-cmd –reload

www.conf dosyasında  apache  yazanı nginx olarak değiştirelim

# vim /etc/php-fpm.d/www.conf

user = apache   >    user = nginx

group = apache  >  group = nginx

# mkdir -p /var/lib/php/session

# chown nginx:nginx -R /var/lib/php/session/

# systemctl start php-fpm

# systemctl start nginx

ngnix  kontrol edelim

http://10.34.35.112/

ownCloud için database oluşturalım

# mysql -u root -p

MariaDB [(none)]> create database owncloud;

Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> create user owncloud@localhost identified by ‘owncloud’;

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> grant all privileges on owncloud.* to owncloud@localhost identified by ‘owncloud’;

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> flush privileges;

Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> exit

Bye

 

ownCloud çalışa bilmesi için ssl sertifika oluşturalım

# mkdir -p /etc/nginx/cert/

# cd /etc/nginx/cert/

# openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out /etc/nginx/cert/owncloud.crt -keyout /etc/nginx/cert /owncloud.key

# chmod 600 owncloud.crt

# chmod 600 owncloud.key

ownCloud 9X indirelim

# yum -y install wget

# cd /tmp/

# wget https://download.owncloud.org/community/owncloud-9.0.1.tar.bz2

# tar -xjvf owncloud-9.0.1.tar.bz2

# mv owncloud/ /usr/share/nginx/html/

# cd /usr/share/nginx/html/

# chown nginx:nginx -R owncloud/

# mkdir -p owncloud/data/

# chown nginx:nginx -R owncloud/data/

# cd /etc/nginx/conf.d/

# mv default.conf default

# vim owncloud.conf

Conf dosyasındaki server_name kısmındaki ip adreslerini değiştirin

Çıktı

upstream php-handler {

server 127.0.0.1:9000;

#server unix:/var/run/php5-fpm.sock;

}

server {

listen 80;

server_name 10.34.9.151; #YourIP or domain

return 301 https://$server_name$request_uri;  # redirect all to use ssl

}

server {

listen 443 ssl;

server_name 10.34.9.151; #YourIP or domain

#SSL Certificate you created

ssl_certificate /etc/nginx/cert/owncloud.crt;

ssl_certificate_key /etc/nginx/cert/owncloud.key;

# owncloud path

root /usr/share/nginx/html/owncloud/;

client_max_body_size 10G; # set max upload size

fastcgi_buffers 64 4K;

rewrite ^/caldav(.*)$ /remote.php/caldav$1 redirect;

rewrite ^/carddav(.*)$ /remote.php/carddav$1 redirect;

rewrite ^/webdav(.*)$ /remote.php/webdav$1 redirect;

index index.php;

error_page 403 /core/templates/403.php;

error_page 404 /core/templates/404.php;

location = /robots.txt {

allow all;

log_not_found off;

access_log off;

}

location ~ ^/(data|config|\.ht|db_structure\.xml|README) {

deny all;

}

location / {

# The following 2 rules are only needed with webfinger

rewrite ^/.well-known/host-meta /public.php?service=host-meta last;

rewrite ^/.well-known/host-meta.json /public.php?service=host-meta-json last;

rewrite ^/.well-known/carddav /remote.php/carddav/ redirect;

rewrite ^/.well-known/caldav /remote.php/caldav/ redirect;

rewrite ^(/core/doc/[^\/]+/)$ $1/index.html;

try_files $uri $uri/ index.php;

}

location ~ ^(.+?\.php)(/.*)?$ {

try_files $1 = 404;

include fastcgi_params;

fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$1;

fastcgi_param PATH_INFO $2;

fastcgi_param HTTPS on;

fastcgi_pass php-handler;

}

# Optional: set long EXPIRES header on static assets

location ~* ^.+\.(jpg|jpeg|gif|bmp|ico|png|css|js|swf)$ {

expires 30d;

# Optional: Don’t log access to assets

access_log off;

}

}

# systemctl restart nginx mariadb php-fpm

# systemctl enable nginx

# systemctl enable php-fpm

Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/php-fpm.service to /usr/lib/systemd/system/php-fpm.service.

# systemctl enable mariadb

# reboot

Kurulum işlemi bittikten sonra web tarayıcıdan ownCloud çağıralım

1

database

3

ownCloud ile ilgili diğer makalelerim en kısa zamanda yayınlanacaktır.

İdris Koç

Microsoft MCSE, MCSA, MCTS, Linux (Redhat )(Centos) (Ubuntu) System Admin, Linux Open Source Admin ve kullanıcısıyım Linux Merkezi Sunucu Yönetimi,Linux UTM,Kali Linux CEH, FortiNet UTM cihazları üzerine eğitim aldım. Silk&Cashmere Bilgi İslem Sorumlusu olarak çalıştım Asır Bilgisayar da sistem Admin olarak görev aldım şu anda KRK HOLDING ' de Bilgi İşlem Yöneticisi olarak çalışmaktayım. Sektörde 15 seneyi aşkın deneyime sahibim.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir