install GLPI CentOS 7

İdris KOÇ
Eğitmenin Adı
GLPI Project
11 Ekim 2018

install GLPI CentOS 7

GLPI, BT değişikliklerini kolay bir şekilde planlamanıza ve yönetmenize, sorunları ortaya çıktıklarında sorunları verimli bir şekilde çözmenize ve şirketinizin BT bütçesi ve harcamaları üzerinde yasal kontrol elde etmenize yardımcı olan Açık Kaynak ITSM yazılım aracıdır.

root kullanıcısı ile sisteme login olun, sunucu güncellenmiş olmalı ve SELinux güvenlik modülü devre dışı bırakılmalıdır:

vim /etc/selinux/config
SELINUX=disabled
reboot
yum -y update
yum -y install vim nmap traceroute w3m htop iftop policycoreutils-python net-tools bind-utils wget telnet mailx httpd
systemctl enable httpd.service
systemctl start httpd.service

Ülkeye göre Time zone ayarlayalım

timedatectl list-timezones
timedatectl set-timezone Europe/Istanbul

Saat ve tarihi ayarlayalım

timedatectl
timedatectl set-time 13:30:00
timedatectl set-time 2018-10–11
yum -y install chrony
systemctl start chronyd 
systemctl enable chronyd
timedatectl set-ntp yes
timedatectl set-ntp no
vim /etc/chrony.conf
server 0.centos.pool.ntp.org iburst 
server 1.centos.pool.ntp.org iburst 
server 2.centos.pool.ntp.org iburst 
server 3.centos.pool.ntp.org iburst 
server time.ume.tubitak.gov.tr prefe
systemctl restart chronyd
systemctl restart systemd-timedate

Host Dosyasını ayarlayalım

hostnamectl set-hostname glpi.linuxislife.org
cat /etc/hostname
glpi.linuxislife.org
hostnamectl
Static hostname: glpi.linuxislife.org 
Icon name: computer-vm 
Chassis: vm 
Machine ID: 4a24421fae384db7a29466bc744e3ade 
Boot ID: 14f66bec91ad40d8b7a10c7a74993ee2 
Virtualization: xen 
Operating System: CentOS Linux 7 (Core) 
CPE OS Name: cpe:/o:centos:centos:7 
Kernel: Linux 3.10.0-862.14.4.el7.x86_64 
Architecture: x86-64

Firewall disable

systemctl disable firewalld
systemctl stop firewalld
systemctl mask firewalld

MariaDB’yi yum komutu ile  ile yükleyin:

vim /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.1/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
yum clean metadata
yum install MariaDB-server MariaDB-client
yum list --showduplicates MariaDB-server
yum -y install mariadb-server mariadb-devel
systemctl enable mariadb 
systemctl start mariadb 
mysql_secure_installation

GLPI için bir veritabanı ve kullanıcı oluşturalım.

mysql -u root -p

MariaDB [(none)]> create database glpidb;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> create user 'glpifener'@'localhost' identified by '1907';
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> grant all privileges on glpidb.* to glpifener@localhost;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

MariaDB [(none)]> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

Güncel PHP dosyası için Repo epel ekliyelim

wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/e/epel-release-7-11.noarch.rpm
wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-7.rpm
rpm -Uvh remi-release-7*.rpm epel-release-7*.rpm
yum install yum-utils
yum -y install epel-release
yum update
yum install php
yum-config-manager –enable remi-php72
yum install php php-gd php-mysql php-mcrypt php-apcu php-xmlrpc php-pecl-zendopcache php-ldap php-imap php-mbstring php-simplexml php-xml
systemctl restart httpd.service

Projenin GitHub web sitesinden en son  sürümü indirebilir ve ardından console aşağıdakileri yazabiliriz:

wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/9.3.1/glpi-9.3.1.tgz

GLPI Apache dizinine /var/wwww/  taşıyoruz.

mv glpi-9.3.1.tgz /var/www/
cd /var/www/
tar xvf glpi-9.3.1.tgz
chmod 755 /var/www/glpi -R
chown apache:apache /var/www/glpi -R

VHost’u Yapılandırın:

vim /etc/httpd/conf.d/glpi.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin sysadmin@linuxislife.org
    ServerName glpi.linuxislife.org
    DocumentRoot /var/www/glpi
    ErrorLog "/var/log/httpd/glpi.linuxislife.org.log"
    CustomLog "/var/log/httpd/glpi.linuxislife.org.log" combined
    <Directory> /var/www/glpi/config>
        AllowOverride None
        Require all denied
    </Directory>
    <Directory> /var/www/glpi/files>
        AllowOverride None
        Require all denied
    </Directory>
</VirtualHost>
systemctl restart httpd

http://IP_SERVER/

Kaynak

İdris Koç

Microsoft MCSE, MCSA, MCTS, Linux (Redhat )(Centos) (Ubuntu) System Admin, Linux Open Source Admin ve kullanıcısıyım Linux Merkezi Sunucu Yönetimi,Linux UTM,Kali Linux CEH, FortiNet UTM cihazları üzerine eğitim aldım. Silk&Cashmere Bilgi İslem Sorumlusu olarak çalıştım Asır Bilgisayar da sistem Admin olarak görev aldım şu anda KRK HOLDING ' de Bilgi İşlem Yöneticisi olarak çalışmaktayım. Sektörde 15 seneyi aşkın deneyime sahibim.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir